keresés
min. 3 karakter

Helyi tanácsok

2011. április 20.oldal nyomtatása
1. Termelői bizonylat kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
2. Mezőgazdasági földterület eladásának hirdetése
Anunţ pentru înstrăinarare teren agricol
3. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozattevő nem rendelkezik földterülettel
Declaraţie privind nedeţinerea de teren
4. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás iránti kérelem
Cerere ajutor de minimis în agricultură
1. Kérelem újszülöttnek járó juttatásra
Cerere pentru acordarea alocaţiei pentru copilul nou-născut
2. Újszülött számára kiállított bizonylat iránti kérelem
Cerere eliberare adeverinţă pentru copilul nou-născut
1. Kérelem engedélyezés és bejegyzés / engedélyezés és bejegyzés kiegészítése / módosítása jóváhagyására
Cerere pentru autorizare şi înregistrare / completare, modificare autorizare şi înregistrare persoană fizică / asociaţie familială
2. Természetes személy vállalkozási engedélyének érvénytelenítésére vonatkozó kérelem
Cerere pentru anulare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
3. Természetes személy vállalkozási engedélyének felfüggesztésére vonatkozó kérelem
Cerere pentru suspendare autorizaţie persoană fizică / asociaţie familială
4. Ideiglenes utcai árusítás engedélyezése iránti kérelem
Cerere pentru comerţ stradal temporar
5. Szállítmányozási engedély kiadása iránti kérelem
Cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport
6. Gazdasági szereplők gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem
Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - operatori
7. Természetes személyek gépjármű működtetési engedélyének cseréje iránti kérelem
Cerere pentru preschimbare autorizaţie taxi - persoane fizice
8. Reklámtábla felállítása után fizetendő adó megállapítása iránti kérelem
Cerere pentru stabilire sume datorate pentru amplasare panou publicitar
1. Működési és nyitvatartási engedély kibocsátása iránti kérelem
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei şi orarului de funcţionare
2. A bejárati úttal rendelkező közterület elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem
Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu cale de acces
3. A közterület bódé általi elfoglalásáért fizetendő bér megállapítása iránti kérelem
Cerere de stabilire a sumei datorate pentru ocuparea domeniului public cu ghereta
4. Végkiárusítási értesítés
Notificare vânzare de lichidare
5. Kiárusítási értesítés
Notificare vânzare de soldare
1. Közigazgatási panasz (nem érkezett válasz)
Reclamaţie administrativă (nu s-a primit răspuns)
2. Közigazgatási panasz (elutasító válasz)
Reclamaţie administrativă (răspuns negativ)
3. Meghallgatási kérelem (polgármester, alpolgármester, jegyző)
Solicitare audienţă primar, viceprimar, secretar
4. Közérdekű információk iránti kérelem
Solicitare informaţii de interes public
1. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldről Romániába történő áttelepülés esetén
Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
2. Kérelem személyazonossági igazolvány kiállítására a külföldi állandó lakhelyű és romániai ideiglenes lakhelyű román állampolgárok számára
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România
3. Kérelem a lakhelyváltoztatásnak a személyazonossági igazolványba történő bevezetésére
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
4. Befogadó nyilatkozat
Declaraţie privind primirea în spaţiu
5. Meghatalmazott általi befogadó nyilatkozat
Declaraţie privind primirea în spaţiu prin mandatar
6. Lakhelyre vonatkozó nyilatkozat
Declaraţie privind reşedinţa
1. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására természetes személyek számára
Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice
2. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára
Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut autorizaţie de construire
3. Kérelem parkolóbérlet kiállítására városrendezési engedéllyel rendelkező természetes személyek számára
Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane fizice care au obţinut certificat de urbanism
4. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet kiállítására jogi személyek számára
Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
5. Kérelem parkolóbérlet kiállítására építési engedéllyel rendelkező jogi személyek számára
Cerere pentru eliberarea unui abonament de parcare, pentru persoane juridice care au obţinut autorizaţie de construire
6. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására természetes személyek számára
Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane fizice
7. Kérelem állami beruházással épült parkolóhelyre szóló parkolóbérlet átírására jogi személyek számára
Cerere pentru transcrierea unui abonament de parcare, construită prin investiţia statului, pentru persoane juridice
8. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására természetes személyek között
Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane fizice
9. Kérelem építési engedéllyel épült parkolóhelyek parkolóbérletének átírására jogi személyek között
Cerere pentru transcrierea locurilor de parcare amenajate în baza unor autorizaţie de construire pentru persoane juridice
10. Kérelem szabad bejárási engedély kiállítását célzó szerződés megkötésére
Cerere pentru încheierea unui contract privind eliberarea legitimaţiei de liber acces
1. Kérelem szociális segély megállapítására
Cerere pentru acordarea ajutorului social
2. Nyilatkozat a család jövedelméről (szociális segély megállapításához)
Declaraţie privind veniturile realizate de familie (pentru acordarea ajutorului social)
3. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a fűtési támogatás megítélése érdekében
Cerere şi declaraţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
1. Idős személyt otthonában gondozóként való alkalmazás iránti kérelem
Cerere pentru angajare în muncă în calitate de îngrijitor al persoanei vârstnice

2. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem
Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice
3. Idős személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem, elhalálozás miatt
Cerere pentru încetarea activităţii de îngrijitor al persoanei vârstnice, în caz de deces
4. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység beszüntetése iránti kérelem
Cerere pentru încetarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap
5. Fogyatékkal élő személyt otthonában gondozó alkalmazotti tevékenység folytatása iránti kérelem
Cerere pentru continuarea activităţii de asistent personal al persoanei cu handicap
1. Névátírás iránti kérelem
Cerere de ortografiere a numelui în limba maternă

2. Kérelem és saját felelősségű nyilatkozat a gyermeknevelési juttatás/ösztönzés és családi pótlék megítélése érdekében
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului
3. 50 éves házassági oklevél kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru acordarea premiului de 50 ani de căsătorie
4. Kérelem családegyesítéséhez szükséges bizonylat megszerzésére
Cerere pentru eliberarea adeverinţei necesare reîntregirii familiei
5. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie
6. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, meghatalmazott által
Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, prin procură
7. Születési / házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem, külföldi lakhely esetén
Cerere pentru eliberarea certificatului de naştere / căsătorie, pentru domiciliul în străinătate
8. Halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru eliberarea certificatului de deces
9. Családi könyvecske kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru eliberarea livretului de familie
10. Válási határozat bejegyzése iránti kérelem
Cerere pentru înregistrarea divorţului pronunţat în ţară
11. Külföldön történt névváltoztatásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
Cerere pentru înregistrarea menţiunii schimbării de nume produs în străinătate
12. Külföldön anyakönyvezett házasságkötésre és a férj elhalálozására vonatkozó megjegyzések bejegyzése iránti kérelem
Cerere pentru înregistrarea menţiunii de căsătorie şi deces al soţului în străinătate
13. Külföldön bekövetkezett elhalálozásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
Cerere pentru înregistrarea menţiunii de deces produs în străinătate
14. Külföldön kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
Cerere pentru înregistrarea menţiunii de divorţ produs în străinătate
15. Külföldön kötött házasságra és kimondott válásra vonatkozó megjegyzés bejegyzése iránti kérelem
Cerere pentru înscrierea menţiunii de căsătorie şi divorţ în străinătate
16. Külföldön kiállított születési bizonyítvány átírása és román születési bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru transcrierea certificatului de naştere înregistrat în străinătate
17. Külföldön kiállított házassági bizonyítvány átírása és román házassági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru transcrierea certificatului de căsătorie înregistrat în străinătate
18. Külföldön kiállított halotti bizonyítvány átírása és román halotti bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
Cerere pentru transcrierea certificatului de deces înregistrat în străinătate
1. Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében
Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

2. Adónyilatkozat reklámok és hirdetések, valamint […] cégtábla után fizetendő adó megállapítása érdekében
Declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, şi pentru firma instalată […]
3. Nyilatkozat a gépjárműveknek a nyilvántartásból való törlése érdekében
Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
4. Adónyilatkozat a természetes személyek által fizetendő építményadók megállapítása érdekében
Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice
5. Különleges adónyilatkozat a több lakás rendeltetésű építményadó megállapítása érdekében, természetes személyek esetében
Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat a destinatorilor mai multor clădiri - persoane fizice
6. Adónyilatkozat a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane juridice
7. Adónyilatkozat a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében
Declaraţie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice
1. Építési engedély iránti kérelem melléklete
Anexă la cererea de eliberare autorizare de construire

2. Engedélyezett építési munkálatok megkezdésének értesítése
Anunţ începere lucrări construcţii autorizate
3. Kérelem az építmény felépítését/kibővítését igazoló bizonylat kiállítására
Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării / extinderii construcţiei
4. Kérelem az építmény lebontását igazoló bizonylat kiállítására
Cerere pentru confirmarea desfiinţării construcţiei în baza autorizaţiei de demolare
5. Kérelem a Terület-és Városrendezési Bizottság szakvéleményének kibocsátására
Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
6. Városrendezési dokumentáció jóváhagyása iránti kérelem
Cerere pentru obţinerea aprobării documentaţiei de urbanism
7. Kérelem a városrendezési engedély érvényességi időtartamának meghosszabbítására
Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
8. Helyszínrajz kibocsátása iránti kérelem
Cerere pentru eliberarea unui plan de situaţie
9. Városesztétikai Bizottság jóváhagyása iránti kérelem
Cerere pentru obţinerea avizului Comisiei de Estetică Urbană
10. Kérelem különböző bizonylatok kiállítására (az ingatlan belterületen található, jelenlegi lakcím, ingatlanadó-kategóriát meghatározó övezeti besorolás)
Cerere pentru eliberarea adeverinţei de intravilan, adresă poştală, încadrare zonă de impozitare fiscală
11. Kérelem az építési/bontási engedély kibocsátására
Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire / desfiinţare
12. Kérelem a városrendezési engedély kibocsátására
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
13. Kérelem a használatbavételi bizonylat kiállítására
Cerere pentru eliberarea dovezii de luare în folosinţă
1. Lakásigénylési kérelem
Cerere pentru acordare locuinţă

2. Kérelem közművesítési-városgazdálkodási munkálatokra
Cerere pentru solicitarea executării de lucrări edilitaro-gospodăreşti în zona străzilor şi pieţelor
3. Kérelem különleges szállítói engedély kibocsátására
Cerere pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport
4. Kérelem telek koncessziós átengedésének jóváhagyására
Cerere pentru aprobarea concesionării de teren
5. Kérelem telek ingyenes használatra történő kiutalására saját tulajdonú lakás felépítése céljából
Cerere de atribuire teren în vederea construirii unei locuinţe
6. Lakásvásárlási kérelem
Cerere pentru cumpărarea locuinţei
7. Kérelem a bérleti szerződés meghosszabbítására
Cerere pentru reînnoirea contractului de închiriere
8. Lakáscsere-kérelem
Cerere pentru schimb de locuinţă
9. Lakáskiutalási kérelem
Cerere pentru solicitare de locuinţă din fondul de stat
10. Nyilvános összejövetel bejelentése
Formular manifestare publică
«2017. május»
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Megkezdi működését a lécfalvi hulladékgazdálkodási központ

Megkezdi működését a lécfalvi hulladékgazdálkodási központ

Létrehozva: 2017. április 28.
Nyáron beindítják Kovászna megye integrált hulladékkezelési rendszerét, ezzel egy 10 évig tartó folyamat végére értek

Megnyitotta kapuit a RomUdvar

Megnyitotta kapuit a RomUdvar

Létrehozva: 2017. április 28.
Ínycsiklandozó gasztro-turisztikai kínálat

Cél: a magyar is legyen hivatalos nyelv Székelyföldön

Cél: a magyar is legyen hivatalos nyelv Székelyföldön

Létrehozva: 2017. április 27.
Kifüggesztették a magyar pályázati űrlapot is

A prefektúra ellenzi a kétnyelvű pályázati űrlapot

A prefektúra ellenzi a kétnyelvű pályázati űrlapot

Létrehozva: 2017. április 26.
Kötelező feladat az elnöki jelentés elkészítése, de ugyanakkor fontos is, hiszen mérlegkészítésre, számvetésre is lehetőséget ad, a számok mögött a megyei önkormányzat munkaközösségének munkája van

Háromszéket népszerűsíti a Blue Air turisztikai magazinja

Háromszéket népszerűsíti a Blue Air turisztikai magazinja

Létrehozva: 2017. április 26.
Négyoldalas riportban népszerűsíti Háromszéket a Be Blue Air magazin

Péntektől várja látogatóit a RomUdvar

Péntektől várja látogatóit a RomUdvar

Létrehozva: 2017. április 24.
Április 28-án, pénteken nyitja meg kapuit a vasárnapig tartó RomUdvar - tájak, ízek, utazások - turisztikai kiállítás

Erdélyt képviselték a háromszéki diákok Lakiteleken

Erdélyt képviselték a háromszéki diákok Lakiteleken

Létrehozva: 2017. április 22.
Jelesre vizsgáztak értékeinkből a csernátoni Végh Antal Általános Iskola Székölykök-, valamint a Székely Mikó Kollégium és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum tanulóinak Sicer nevű csapatai

Kastély Erdélyben konferencia Árkoson

Kastély Erdélyben konferencia Árkoson

Létrehozva: 2017. április 22.
Gyakorlati útmutató segítheti a háromszéki kúria és kastély tulajdonosok munkáját

Felújítják a Székely Nemzeti Múzeumot

Felújítják a Székely Nemzeti Múzeumot

Létrehozva: 2017. április 12.
A Székely Nemzeti Múzeum felújításáról szóló pályázat költségvetéséről, a civil szervezeteknek szóló pályázatok leadási határidőjéről döntöttek többek között a Kovászna megyei tanácsosok a szerdai rendkívüli gyűlésen

Mixertanfolyam és verseny

Mixertanfolyam és verseny

Létrehozva: 2017. április 11.
Szinte észrevétlenül alakult ki a különböző kevert italok iránti érdeklődés az elmúlt évtizedek során

Vonzó Háromszék Moldovában

Vonzó Háromszék Moldovában

Létrehozva: 2017. április 11.
A Moldovai Köztársasági Kisinyovban (Chișinău) április 6-9. között megszervezett Turism.Leisure.Hotels-2017 nevű vásáron népszerűsítették térségünket a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület munkatársai

Barátunk a természet

Barátunk a természet

Létrehozva: 2017. április 10.
A Kovászna Megye Tanácsa keretében működő Europe Direct Információs Központ április 7-én, pénteken vetélkedőt szervezett A minket körülvevő természet címmel

A neonatológia csapatmunkát igényel – átadták a felújított újszülött osztályt

A neonatológia csapatmunkát igényel – átadták a felújított újszülött osztályt

Létrehozva: 2017. április 7.
Szombattól a felújított neonatológia osztály is fogadja kis pácienseit a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban

Ma is hiteles példakép a székely keletutazó

Ma is hiteles példakép a székely keletutazó

Létrehozva: 2017. április 7.
Zajlanak a Kőrösi Csoma Sándor Napok

Az erdélyi magyar orvostársadalom ünnepe Kovásznán

Az erdélyi magyar orvostársadalom ünnepe Kovásznán

Létrehozva: 2017. április 6.
Több mint négyszáz orvos vesz részt Kovásznán az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya által szervezett 27. Tudományos Ülésen

Kőrösi Csoma Sándor Napok programja 2017. április 6–8.

Kőrösi Csoma Sándor Napok programja 2017. április 6–8.

Létrehozva: 2017. április 5.
Idén április 6-8. között szervezik meg Kovásznán a Kőrösi Csoma Sándor Napokat, a fürdőváros legrangosabb kulturális rendezvénysorozatát

Érték az Erdélyi Kárpát Egyesület - 125 éves a Háromszéki EKE

Érték az Erdélyi Kárpát Egyesület - 125 éves a Háromszéki EKE

Létrehozva: 2017. április 3.
Odafigyelünk a bakancsos turizmusra

A szociális védelem lelki feladat

Létrehozva: 2017. március 30.
Átadták a Sepsiszentgyörgyi  Közösségi Szolgáltatási Komplexumot

Helyi és regionális választott képviselők és közhivatalnokok pénzügyi javadalmazásáról készít jelentést az Európa Tanács

Létrehozva: 2017. március 30.
Raportőri megbízást kapott Campanari-Talabér Márta (FIDESZ) és Grüman Róbert (RMDSZ)

Út, híd, kórház, szociális háló

Létrehozva: 2017. március 30.
Elfogadták Kovászna megye 2017-es költségvetését

Baróti csapat nyerte a Jancsó Benedek Történelmi Emlékversenyt

Létrehozva: 2017. március 25.
Szellemi lámpásokra van szükség

Helyt álltak a székelyföldi diákok a magyarországi rangos versenyen

Létrehozva: 2017. március 24.
Koncentráló arcok, villámgyorsan mozgó kezek, határozott mozdulatok és mennyei ízek

Háromszéken elkezdődött a Turizmus Éve

Létrehozva: 2017. március 23.
Hivatalosan is megkezdődött a Turizmus Éve Háromszéken, a rendezvénysorozat nyitókonferenciáját csütörtökön tartották Sepsiszentgyörgyön

Közkedveltek a háromszéki kúriák és fürdők Brassó megyében

Létrehozva: 2017. március 21.
Kovászna megye is képviselte a térséget a március 17-19. között Brassóban megszervezett erdélyi turisztikai vásáron (TTF – Transylvania Tourism Fair) a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület és az Aquasic Egyesület által

Nyitokonferencia 2017 - Turizmus Éve Haromszeken

Létrehozva: 2017. március 21.
Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület az idei esztendőt Háromszéken a Turizmus Évének nyilvánította

Székelyföldi összefogás a katolikus iskoláért

Létrehozva: 2017. március 18.
Maros, Hargita és Kovászna megye tanácsainak elnökei is részt vettek március 18-án, szombaton a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplomban a katolikus iskoláért meghirdetett közös imán

Szabadon ünnepelünk

Létrehozva: 2017. március 14.
Idén is munkaszüneti nap március 15-e Kovászna Megye Tanácsa alkalmazottai számára

Kezdődik a kommandói tábor építése

Létrehozva: 2017. március 10.
A Kovászna Megye Tanácsa fenntartásában működő intézmény 2015-ben vette át a kommandói tábort, a megyei önkormányzathoz pedig 2009-ben került a leromlott állapotban levő létesítmény, amelyet már tíz éve nem működtetett a Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság

Székelyek a 40. Hungexpón

Létrehozva: 2017. március 4.
Székelyföld is jelen van a március 3–5. között megrendezett legnagyobb magyarországi turisztikai seregszemlén.

Kiegyensúlyozni a helyi költségvetést

Létrehozva: 2017. február 28.
Kovászna Megye Tanácsa február 28-ai soros ülésén döntött, hatáskörének megfelelően, a helyi költségvetések kiegyensúlyozására szánt, a hozzáadott értékadóból és a jövedelemadóból elkülönített összegek elosztásáról

Online sorszám a gépjárművek bejegyzésénél

Létrehozva: 2017. február 27.
Márciustól online lehet sorszámot igényelni Kovászna megyében is a Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Közszolgálatnál járműbejegyzésre, átíratásra, forgalomból való kivonásra, ideiglenes rendszám kiállítására és a forgalmi engedély kiváltására

A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület csatlakozott a Romániai Turisztikai Egyesületek Föderációjához

Létrehozva: 2017. február 23.
A Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület csatlakozott a Romániai Turisztikai Egyesületek Föderációjához (FAPT), a tagfelvételről az Országos Turisztikai Vásáron (TTR 2017 Romexpo) tartott vezetőségi gyűlésen döntött a szövetség.  

Kistérségenként egyeztetnek a fejlesztésekről Háromszéken

Létrehozva: 2017. február 23.
„Szeretnénk, hogy a községek idén nagyobb összegből gazdálkodhassanak, mint a tavaly. Ugyanakkor segítjük az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerülő községeket"

Az ország gasztronómiai fővárosa lesz a hétvégén Bálványosfürdő

Létrehozva: 2017. február 22.
19 csapat nevezett be a XII. Bálványosfürdői Nemzetközi Disznótoros Fesztiválra

Új székhelyen a Europe Direkt Információs Központ

Létrehozva: 2017. február 21.
A Sepsiszentgyörgyi Europe Direct Információs Központ új székhelyen folytatja tevékenységét.

Újabb magyarországi támogatás a kommandói iskolának

Létrehozva: 2017. február 20.
Közel fél millió forintos támogatást kapott a leégett kommandói iskola a hétvégén megtartott jótékonysági veszprémi megyebálon, illetve további 500 ezer forintot a Zala Megyei Közgyűléstől.

Székelyföldi értékek a Romexpón

Létrehozva: 2017. február 19.
Székelyföld közkedvelt turisztikai célpont a bukaresti kirándulni vágyók számára.

Ügyvéddel a hulladéklerakó beindításáért

Létrehozva: 2017. február 17.
A lécfalvi hulladéklerakó működtetésével kapcsolatos fellebbezések és pereskedések képviseletére szerződtet külső jogi szolgáltatást a megyei önkormányzat.

Teljes a székelyföldi kínálat az idei Romexpón

Létrehozva: 2017. február 16.
Interaktív standdal népszerűsítik Székelyföldet Kovászna, Hargita és Maros megye turisztikai egyesületei a február 16-19. között megszervezett bukaresti nemzetközi turisztikai vásáron.

Hiánypótló szakképzés Háromszéken

Létrehozva: 2017. február 15.
Háromszéki vendéglátói egységeknél jelenleg alkalmazás alatt álló, gyakorlott és kezdő 20 pincér és 20 recepciós részesült szakképzésben a Bálványosi Grand Hotelben.

A kormány cserben hagyja, mi támogatjuk az otthoni beteggondozást

Létrehozva: 2017. február 14.
„Megduplázzuk a Kovászna Megye Tanácsa által létrehozott szociális pályázati alapot azért, hogy a Diakónia és Caritas létfontosságú munkáját megmentsük, hiszen a munkaügyi minisztérium egyik napról a másikra megvonta a támogatást a szociális szolgáltatást végző civil szervezetektől” - jelentette be Tamás Sándor, megyei tanácselnök azt követően, hogy egyeztetett a szervezetek képviselőivel.

Minden követ megmozgatnak a kommandói iskoláért

Létrehozva: 2017. február 10.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, illetve Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa beadvánnyal fordultak a fejlesztési minisztériumot vezető Sevil Shhaidehez. A beadványban a kommandói Horn Dávid iskola számára több mint 3,5 millió lejt igényelnek.  

Több százezer euróra pályázhatnak a kis- és középvállalkozók

Létrehozva: 2017. február 9.
200 000 és 1 millió euro közötti összegeket pályázhatnak meg a kis- és középvállalkozók a Központi Fejlesztési Régiónál (ADR) az elkövetkező ciklusban. Többek között erről is szó volt az ADR ügynökségének február 9-én, csütörtökön a megyeházán megtartott konferenciáján.      

Be kell vezetni az idegenforgalmi adót a megyében

Létrehozva: 2017. február 7.
Összegezték az elmúlt év turisztikai adatait, valamint az idei terveket a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a megyei önkormányzat és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület képviselői a február 7-én tartott sajtótájékoztatón.  

Niculina Țînțar kapta a Háromszék Kultúrájáért díjat

Létrehozva: 2017. január 16.
Sepsiszentgyörgyön, Mihai Eminescu költő születésének napján, január 15-én, az Árkosi Kulturális Központ falai közt zajlott a Román Kultúra Napja Kovászna megyei eseménysorozata – ezúttal került sor a Háromszék Kultúrájáért díj átadására is.

Új iskola épül Kommandóra

Létrehozva: 2017. január 11.
„Rossz helyzetekből is lehet jól kikerülni: a részint leégett, részint súlyosan megrongálódott kommandói iskolát új épülettel pótoljuk. A sajnálatos eset rövid távon megnehezíti a község diákjainak helyzetét, viszont új iskolát építünk, amely már az aktuális követelményeknek felel meg, így, reményeink szerint a következő tanévet már sokkal jobb körülmények közt fejezik be a megye legmagasabban fekvő településén” fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke.  

© Copyright Kovászna Megye Tanácsa, 2013. Minden jog fenntartva. Webdesign: www.voidart.ro