Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNOR EVENIMENTE DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNOR EVENIMENTE DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA

Joi, 29 noiembrie 2018

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna anunță demararea procedurii de selecție a partenerilor interesați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea organizării unor evenimente de interes public județean pentru promovarea turismului în județul Covasna, în cadrul Festivalul "Zilele Castelului Mikó", organizat în perioada 13-16 iunie 2019 în curtea Castelului Mikó din localitatea Olteni nr. 95, comuna Bodoc

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna anunță demararea procedurii de selecție a partenerilor interesați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea organizării unor evenimente de interes public județean pentru promovarea turismului în județul Covasna, în cadrul Festivalul "Zilele Castelului Mikó", organizat în perioada 13-16 iunie 2019 în curtea Castelului Mikó din localitatea Olteni nr. 95, comuna Bodoc

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea afluxului de turiști în județul Covasna prin intermediul acțiunilor specifice turismului de evenimente.

Obiectivele specifice ale parteneriatului sunt :

 1. Reintroducerea în circuitul turistic a Castelului Mikó din Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna prin dezvoltarea unui plan de evenimente cu potențial turistic.
 2. Creșterea notorietății Castelului Mikó din Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna.
 3. Organizarea unor evenimente de interes public județean pentru promovarea turismului în Covasna, având drept locație domeniul Castelului Mikó din Olteni, comuna Bodoc, județul Covasna.
 4. Creșterea numărului de înnoptări în județul Covasna, prin atragerea de noi turiști prin intermediul turismului de evenimente, precum și prin promovarea județului.

Scopul constituirii parteneriatului este organizarea unor evenimente culturale/artistice de interes public județean pentru promovarea turismului în județul Covasna.

Parteneri eligibili:

 • Societăți comerciale având activitate (conform cod CAEN) și expertiză în domeniul organizării de evenimente culturale (concerte, spectacole, festivaluri).
 • ONG-uri având în statut scopuri și obiective ce țin de organizarea de evenimente culturale și artistice (concerte, spectacole, festivaluri).

Partenerul va fi implicat în următoarele activități:

 1. Organizarea de evenimente (spectacole, conferințe, festivaluri) ce pun în valoarea patrimoniul cultural al județului Covasna și generează aflux de turiști în zonă
 2. Promovarea județului Covasna în general și a Castelului Mikó în particular, ca destinație de turism de evenimente.

Contribuția Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna:

            Prin resurse proprii, dar și prin intermediul partenerilor săi din această inițiativă (Consiliul Judeţean Covasna, Comuna Bodoc prin Consiliul Local al Comunei Bodoc, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe), Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna va asigura:

 • infrastructura necesară desfășurării de evenimente în locația propusă (căi de acces, spații de parcare, curent electric, acces la utilități)
 • promovarea evenimentelor la care este partener prin canale specifice
 • sprijinirea prin toate mecanismele pe care le are la dispoziție a partenerilor implicați în organizarea evenimentelor culturale/artistice ce fac obiectul acestui parteneriat

Contribuția partenerului

 • Partenerul va asigura organizarea, promovarea și desfășurarea în bune condiții a unui eveniment ce va reuși să răspundă obiectivelor stipulate în acest parteneriat și va suporta toate cheltuielile aferente organizării evenimentelor
 • Prin planul de comunicare și promovare a evenimentului va contribui la creșterea notorietății județului Covasna ca și destinație de turism cultural și de evenimente.

Activitatea de selecție pentru structura partenerială are la bază următoarele principii:

Transparență

Nediscriminare

Tratament egal

Eficiență

În vederea respectării întocmai a acestor principii, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna a publicat pe site-ul propriu, prezentul anunț cu privire la selecția unui partener.

Profilul partenerilor

Partenerii eligibili în cadrul acestui apel sunt:

 • Societăți comerciale având drept obiect de activitate organizarea de spectacole, evenimente, conferințe (cod CAEN – secțiunea R – activități de spectacole, culturale și recreative)
 • ONG-uri având în statut ca obiective și profil de activitate, manifestările culturale și recreative.

În urma procedurii, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna va selecta partenerul care va obține punctajul cel mai mare.

Condiții generale de eligibilitate privind partenerii:

 • NU se află în stare de faliment/insolvență sau fac obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, suspendarea activității economice sau obiectul unei proceduri similare
 • Reprezentantul legal al partenerului NU a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale.
 • Reprezentantul legal al partenerului NU a suferit o condamnare printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru delict legat de conduita profesională.

Capacitatea operațională și condițiile de exigibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

Cerințe minime obligatorii:

 • Asigurarea unui program artistic/cultural pentru un eveniment de minim 3  zile, care să conțină cel puțin 1 artist internațional de renume/seară și un număr minim de 5 concerte/evenimente
 • Minim un angajat cu experiență în domeniul organizării de evenimente, spectacole
 • Partenerul își asumă plata integrală a onorariilor artiștilor, a tehnicienilor, a cheltuielilor de masă, cazare și transport și alte cheltuieli specifice serviciului artistic,
 • Închirierea și asigurarea pe tot parcursul evenimentului a unei scene de minim 14 x 10 x 11m
 • Asigurarea unui sistem performant de sonorizare și lumini pe toată perioada evenimentului
 • Asigurarea în măsura în care este posibil a unei zone de protecție a spectatorilor în caz de vreme nefavorabilă (cort, pavilion de mari dimensiuni)

Condiții specifice:

 • Activitate relevantă dovedită de prezentarea unui portofoliu concis în domeniul organizării de evenimente
 • Prezentare detaliată a activității/evenimentului propusă
 • Prezentare unei execuții bugetare adecvate tipului de eveniment propus și impactului estimat
 • Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de anunț

Capacitatea operațională:

 • Partenerul are experiență în implementarea a cel puțin 1 eveniment de amploare și cu impact turistic asupra unui județ din România în ultimii 3 ani.
 • Partenerul are experiență de cel puțin 5 ani în domeniul activităților legate de organizarea de evenimente

Plata taxelor și impozitelor aferente organizării evenimentelor:

 • Având în vedere că evenimentul se va desfășura în zona de proximitate a unui monument istoric, Partenerul  își va asuma declararea și plata timbrul monumentelor istorice.
 • Partenerul își va asuma plata impozitelor pe biletele vândute pentru eveniment către Primăria Comunei Bodoc.
 • Partenerul își asumă plata integrală a taxelor și impozitelor aferente drepturilor de autor pentru operele artistice ale artiștilor invitați, precum și a tuturor obligațiilor financiare care rezultă din organizarea evenimentelor

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut:

Criterii de selecție

 1. Capacitatea operațională și financiară (între 0 și 15 puncte)

Situația financiară (media cifrei de afaceri în ultimii 3 ani):

 1. Până la 100.000 de euro – 0 puncte
 2. Între 100.000 și 300.000 de euro – 10 puncte
 3. Peste 300.000 de euro – 15 puncte
 4. Resurse umane (între 0 și 10 puncte):

Minim un angajat cu experiență în domeniul organizării de evenimente, spectacole (CV) - 10 puncte

 1. Capacitatea profesională a entității partenere, certificată prin declarație pe proprie răspundere (între 0 și 15 puncte):
 2. Organizarea a cel puțin un eveniment cu participare de artiști naționali și internaționali în ultimii 3 ani  - 10 puncte
 3. Experiența partenerului în organizarea de spectacole, evenimente culturale, concerte, festivaluri în ultimii 5 ani – 5 puncte

 

 1. Asigurarea unui program artistic adecvat pentru eveniment

 

 1. Propunerea unui program artistic ce conține minim 1 artist internațional de renume/seară și cel puțin 5 concerte pe durata de desfășurare a evenimentului 10p
 2. Propunerea unui program artistic ce conține minim 2 artiști internaționali de renume/seară și cel puțin 6 concerte pe durata de desfășurare a evenimentului 15p
 3. Propunerea unui program artistic ce conține minim 3 artiști internaționali de renume/seară și cel puțin 10 concerte pe durata de desfășurare a evenimentului 20p

 

 1. Dimensiunea activității pe care partenerul dorește să o organizeze (0 – 25 puncte):

 

 1. Evenimente cu participare de până la 2000 de spectatori – 10 puncte
 2. Evenimente cu participare între 2000 și 5000 de spectatori – 15 puncte
 3. Evenimente cu participare de peste 5000 de spectatori – 25 puncte

 

 1. Valoarea investiției pe care partenerul și-o asumă la nivel de execuție bugetară propusă pentru eveniment (0 – 15 puncte)

 

 1. Până în 100.000 de euro  - 5 puncte
 2. Între 100.000 și 250.000 de euro – 10 puncte
 3. Peste 250.000 de euro – 15 de puncte

Dosarul de participare

Societățile sau organizațiile interesate de acest parteneriat vor depune documentele solicitate, completate, semnate și ștampilate de către reprezentantul legal, în plic sigilat pe care se va specifica ”În atenția Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, pentru SELECȚIA DE PARTENERI ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII UNOR EVENIMENTE DE INTERES PUBLIC JUDEȚEAN PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA”

Dosarul se va depune până la data de 06 decembrie 2018, la sediul Asociației din Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății nr. 2, zilnic între orele 8,00-16,00.

Persoană de contact: Jánó Szabolcs- director executiv

Dosarele vor conține:

 1. În copie semnat, ștampilat și certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal.
 • Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (pt. societăți private) sau Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial (pt. ONG).
 • Statutul / Actul Constitutiv / Certificatul Constatator prin care se face dovada că are în obiectul de activitate desfășurarea de activități relevante pentru prezentul parteneriat.
 • Experiența relevantă – se va prezenta un portofoliu de proiecte sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienței
 1. În original:
 • Scrisoare de intenție (conform model atașat – Anexa 1) și Fișa partenerului (conform model atașat – Anexa 2), completate, semnate și ștampilate.
 • Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ștampilată) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul regulilor generale privind eligibilitatea (conform model atașat – Anexa 3)
 • Declarație pe proprie răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare și umane necesare pe toată durata de implementare a parteneriatului (conform model atașat anexa 4)
 • Propunere de eveniment care conține informații relevante privind tipul de eveniment, publicul țintă, perioada de desfășurare, artiști participanți, plan de promovare etc
 • Propunere de execuție bugetară succintă privind evenimentul propus.
 • CV-ul în format Europass al angajatului cu experiență relevantă în activități specifice parteneriatului propus (organizarea de spectacole, evenimente etc)
 • Precum și orice alte documente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate

Criterii de verificare a conformității administrative:

Toate documentele vor fi prezentate în limba română și vor fi depusă în forma precizată și la termenul stabilit prin prezentul anunț, asumate de reprezentantul legal.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face pe conform criteriilor de selecție. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc punctajul cel mai mare, dar nu mai puțin de 65 de puncte.

Evaluarea ofertelor va avea loc în perioada 07-10 decembrie 2018.

Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna își rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare, partenerilor selectați.

ANEXE

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție

Anexa 2 – model Fișă partener

Anexa 3 – declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind eligibilitatea

Anexa 4 – declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind asigurarea resurselor

Cei interesați pot descărca ANEXELE aici:

Președinte

FAZAKAS András -Levente

Noutăți