Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Consiliul Judeţean Covasna organizează în data de 10.05.2022 - proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Consiliul Judeţean Covasna organizează în data de 10.05.2022 - proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Vineri, 8 aprilie 2022

 

Nr. 4502/08.04.2022

 

ANUNȚ

 

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Judeţean Covasna organizează în data de 10.05.2022 - proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Consiliul Judeţean Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, piața Libertăţii, nr. 4, astfel:

- proba scrisă: 10.05.2022, ora 10.00

- interviul: 12.05.2022

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

  •  să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  •  să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile codului administrativ.

Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte sunt:

Nr.crt.

Denumire funcție

Categorie

C

l

a

s

a

Grad profesional deținut

Serviciul/Compartimentul

Grad profesional pentru care se organizează examenul

1

Consilier

execuție

I

asistent

Serv. investiții și patrimoniu

principal

2

Consilier

execuție

I

asistent

Serv. investiții și patrimoniu

principal

3

Consilier

execuție

I

asistent

Serv. managementul proiectului

principal

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Consiliul Judeţean Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, piața Libertăţii, nr. 4, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (08.04.2022-27.04.2022) și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 alin. 1 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a angajaților

din cadrul Serviciului investiții și patrimoniu

 

  1. Constituția României;

 

  1. Partea a III-a, Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

  1. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

  1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

  1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  1. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

  1. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut a angajaților la Serviciul managementul proiectelor în cadrul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului

 

1. Constituția României;

 

2. Partea a III-a, Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

6. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

8. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Preşedinte

TAMÁS Sándor

 

 

Rezultatul selecției dosarelor:

Serv. investiții și patrimoniu

Serv. managementul proiectului

Rezultatul probei scrise:

Serv. investiții și patrimoniu

Serv. managementul proiectului

Rezultatul probei de interviu:

Serv. investiții și patrimoniu

Serv. managementul proiectului

Rezultat final

Serv. investiții și patrimoniu

Serv. managementul proiectului

Noutăți