Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Examen de promovare - 19.12.2022

Examen de promovare - 19.12.2022

Joi, 17 noiembrie 2022

 

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Consiliul Judeţean Covasna organizează în data de 19.12.2022 - proba scrisă, examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

 

Condițiile de desfășurare a examenului de promovare:

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura la sediul Consiliul Judeţean Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, piața Libertăţii, nr. 4, astfel:

- proba scrisă: 19.12.2022, ora 10,00

- interviul: 23.12.2022

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, conform prevederilor art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  •  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
  • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
  •  să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile codului administrativ.

Funcția publică pentru care se organizează concursul/examenul și compartimentul din care face parte sunt:

Nr.crt.

Denumire funcție

Categorie

C

l

a

s

a

Grad profesional deținut

Serviciul/Compartimentul

Grad profesional pentru care se organizează examenul

1

Consilier juridic

execuție

I

principal

Compartimentul juridic

superior

 

Dosarul de concurs se depune de către candidați, la sediul Consiliul Judeţean Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, piața Libertăţii, nr. 4, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (20.10.2022-08.11.2022) și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 alin. 1 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

d) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a angajaților

din cadrul Compartimentului juridic

 

1. Constituția României, republicată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, republicată de Consiliul Legislativ, Titlul III, Capitolul V;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare Partea I, Partea a III-a,  partea a V-a, partea a VI-a, partea a VII-a, partea a VIII-a;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 514/2013 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare;

7. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, Cartea a III-a, Cartea a V-a, Cartea a VI-a.

 

Preşedinte

TAMÁS Sándor

 

 

Rezultatul selecției dosarelor

Rezultatul probei scrise

Rezultatul probei de interviu

Rezultat final

Noutăți