Sunteți aici: » Despre instituție » Carieră - Posturi scoase la concurs » Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna

Luni, 6 decembrie 2021

Consiliul Judeţean Covasna

organizează în data de 16.12.2021, ora 10 examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna:

- un inspector de specialitate gradul I din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene promovează în funcția de inspector de specialitate gradul IA;

Examenul va consta dintr-o probă scrisă, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Covasna, din municipiul Sfîntu Gheorghe, Piața Libertăţii nr. 4.

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  •  să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani de activitate;
  •  să nu fi avut vreo abatere disciplinară neradiată.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a angajaților

din cadrul Serviciului de administrare a drumurilor județene

  • Legea nr. 98/2016 din 19.05.2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu completările și modificările ulterioare;
  • Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul –cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu completările și modificările ulterioare;

 

Modalitate de desfășurare a examenului:

 06-10.12.2021       – depunerea dosarelor pentru examen

16.12.2021, ora 10 – proba scrisă

- Pe baza bibliografiei de mai sus fiecare membru al comisiei de examinare propune maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

- Comisia de examinare pune la dispoziţia candidatului lista subiectelor stabilite, iar candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

- Fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat pe baza unor criterii, conform legii.

- Punctajul maxim de promovare este de 100 de puncte, iar minim este de 50 de puncte.

  • În termen de maxim 2 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise are loc notarea și comunicarea rezultatului probei scrise.
  • Candidatul nemulțumit de rezultatul probei scrise poate depune contestație, în cel mult o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Rezultatul final al examenului de promovare se afişează pe pagina web şi la sediul Consiliului Județean Covasna, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, telefon 0267/311190 sau 0367/403900 int. 138.

 

Rezultatul selectiei dosarelor

Rezultat proba scrisă - Serviciul administrare drumuri județene

Rezultat final

Noutăți